Bryn yn lansio bwydlen ecogyfeillgar ar gyfer Awr Ddaear WWF

6 February 2012

Mae’r cogydd enwog o Gymru, Bryn Williams, wedi creu bwydlen ‘werdd’ arbennig i helpu Cymru i nodi Awr Ddaear WWF. Mae Bryn – sy’n wyneb cyfarwydd ar sioeau coginio ar y teledu ac yn berchennog bwyty enwog Odette’s yn Llundain – wedi cynllunio’r tri chwrs i fod yn flasus, yn iachus ac yn dda i’r blaned.

Mae WWF, yr elusen amgylcheddol flaenllaw, yn gobeithio y bydd y ryseitiau’n helpu i ysbrydoli pobl ledled Cymru i gynnal ciniawau yng ngolau canhwyllau i nodi Awr y Ddaear am 8:30PM ar 31 Mawrth. Mae Awr y Ddaear yn ddigwyddiad byd-eang blynyddol, pan fo cannoedd o filiynau o bobl yn diffodd eu goleuadau i ddangos eu bod eisiau creu dyfodol disgleiriach i’r blaned. Yn y blynyddoedd blaenorol, mae adeiladau a strwythurau amlwg, o Dŷ Opera Sydney i Gastell Caernarfon, wedi tywyllu ar gyfer yr achlysur.

Dyma seigiau Bryn ar gyfer Awr y Ddaear:

• Cawl betys gyda betys wedi’u rhostio a crème fraîche
• Macrell wedi’i grilio gyda ffa llydan a chorizo
• Crymbl Afalau a Chnau Castan gyda Sbeisys gydag awgrym arbennig Bryn o fyd y bwytai i sicrhau topin creisionllyd!


Daeth Bryn, sy’n siarad Cymraeg ac sy’n dod o Ddinbych yn wreiddiol, yn enwog iawn ar ôl ennill pleidlais y cyhoedd i goginio ar gyfer dathliadau pen-blwydd y Frenhines yn 80 oed ar y rhaglen deledu Great British Menu.

Dywedodd Bryn:

"Dwi wrth fy modd i allu chwarae fy rhan yn Awr Ddaear WWF 2012. Mae’n ddigwyddiad arbennig ac yn ffordd wych i bobl ledled y byd ddod ynghyd a gwneud rhywbeth cadarnhaol dros fyd natur. Mae bwyd yn chwarae rhan mor bwysig yn ein bywydau ni i gyd ac i mi mae’n bwysig iawn bod y ffordd rydyn ni’n bwyta’n dda, nid yn unig i’n cyrff, ond hefyd i’r blaned. Mae Awr y Ddaear yn ein hatgoffa pa mor wych yw ein byd a pham ei bod yn hanfodol i ni i gyd chwarae ein rhan i’w warchod".

Mae bwydlen Bryn eisoes wedi cael cefnogaeth un o’r lleoedd mwyaf poblogaidd i fwyta ym mhrifddinas Cymru. Bydd Canolfan Celfyddydau Chapter yn gweini’r seigiau yn ei chaffi fel rhan o’i dathliadau ar gyfer Awr y Ddaear.

Meddai Abi Lawrence, Rheolwr Gweithrediadau Blaen Tŷ y ganolfan:

“Mae Bryn yn gogydd mor wych ac mae’r ryseitiau hyn yn hyfryd – dwi’n siŵr y byddan nhw’n boblogaidd iawn yma yng nghanolfan Chapter. Bydd ein cogyddion dawnus yn eu gweini fel rhan o’r dathliadau ar gyfer Awr y Ddaear ar 31 Mawrth, pan fyddwn ni’n diffodd goleuadau Chapter ar gyfer swper yng ngolau canhwyllau. Mae Awr Ddaear WWF wedi dod yn ddigwyddiad poblogaidd iawn yma yn Chapter ac mae ein cwsmeriaid yn ei gefnogi’n frwd. Gobeithio y bydd llawer o bobl yn dod yma ar y noson i ddathlu ein planed wych.”

Dywedodd Anne Meikle, Pennaeth WWF Cymru:

“Rydyn ni’n wirioneddol ddiolchgar i Bryn am greu’r fwydlen hon ar gyfer Awr y Ddaear. Mae’n dangos y gall y bwyd rydyn ni’n ei fwyta fod yn flasus, yn iachus ac yn dda i’r blaned. Mae cynnal swper yng ngolau canhwyllau’n ffordd wych o nodi Awr y Ddaear ac mae ’na ddigonedd o ryseitiau ac awgrymiadau ar gael ar ein gwefan. Tra’ch bod chi arni, cofiwch gofrestru ar gyfer Awr y Ddaear a gadael eich neges ar ein map rhyngweithiol i ddangos i’r byd bod Cymru’n cefnogi Awr Ddaear WWF 2012.”

I gael ryseitiau gan Bryn a chogyddion amlwg eraill, yn ogystal â mwy o awgrymiadau am fwyd sy’n ystyriol o’r blaned ac i gofrestru ar gyfer Awr y Ddaear, ewch i www.wwf.org.uk/wales

Gallwch hefyd gyfrannu at y sgwrs am Awr y Ddaear yng Nghymru trwy ddilyn @wwfcymru ar Twitter a hoffi tudalen WWF Cymru ar Facebook – facebook.com/wwfcymruwales

DIWEDD

Mae ryseitiau Bryn Williams ar gyfer Awr y Ddaear ynghlwm. I gael lluniau neu fwy o wybodaeth, cysylltwch â:

Richard Nosworthy, ffôn: 02920 454972, e-bost: rnosworthy@wwf.org.uk

Nodiadau i olygyddion:

1. Mae Bryn Williams yn dod o Ddinbych yn wreiddiol ac mae’n siarad Cymraeg yn rhugl. Bydd ei gyfres deledu newydd, 'Cegin Bryn', yn cael ei darlledu ar S4C o 7 Mawrth, 2012 ymlaen. Dechreuodd ei ddiddordeb mewn bwyd pan oedd yn blentyn ifanc pan aeth ei ysgol gynradd ar ymweliad â phopty yn Ninbych. Wrth weld y cynhwysion unigol yn cael eu troi’n fara, enynnwyd diddordeb mewn bwyd a’i brosesau a fyddai’n aros gydag ef. Yn ddiweddarach pan oedd yn ei arddegau bu’n gweithio yn yr un popty ar foreau Sadwrn. Dysgodd grefft coginio gyda Marco Pierre White a Michel Roux Jr ac oherwydd ei lwyddiant ar gyfres deledu Great British Menu yn 2006, a’i broffil cynyddol fel un o’r cogyddion ifanc mwyaf cyffrous ym Mhrydain, cynigiwyd iddo swydd y prif gogydd ym mwyty Odette's, Bryn y Briallu, Llundain, a daeth yn berchennog y bwyty yn hydref 2008. Mae bwyd Prydeinig Modern Bryn yn gyfuniad arloesol o ansoddau a blasau, gan ddefnyddio’r cynnyrch gorau o wlad ei febyd ac o gwmpas y Deyrnas Unedig ac Ewrop; cig oen morfa heli, cig carw a chywion ieir o Ystad Rhug yn y Gogledd, halibwt a sgolopiau o’r Alban. Mae Bryn yn credu’n gryf mewn defnyddio cynnyrch o Brydain lle bynnag y bo modd; creu bwyd sy’n adlewyrchu ei bersonoliaeth a’i dreftadaeth; a rhoi tro gwahanol i’w seigiau celfydd. Ers cyfres Great British Menu, mae gyrfa Bryn ar y teledu wedi ffynnu. Mae wedi ymddangos yn rheolaidd ar raglenni Saturday Kitchen ar y BBC a Market Kitchen ar UKTV, bydd yn cymryd rhan mewn cyfres o Great British Menu yn y dyfodol, ac mae wedi cymryd rhan mewn nifer fawr o gynyrchiadau gan BBC Cymru yn ei famiaith. Mae gwahoddiadau hefyd yn dod i mewn o bob cwr o’r wlad, oddi wrth wyliau bwyd a sefydliadau bwyd, yn gofyn i Bryn roi arddangosiadau a sgyrsiau am goginio.

2. Mae Awr Ddaear WWF yn syniad syml sydd wedi troi’n ddigwyddiad byd-eang, pan fo cannoedd o filiynau o bobl yn diffodd eu goleuadau i ddangos eu bod eisiau creu dyfodol disgleiriach i’r blaned. Gan gynnwys 138 o wledydd yn 2011, mae Awr y Ddaear eleni’n arfaethu bod yn fwy byth!
3. Dechreuodd Awr Ddaear WWF yn 2007 yn Sydney, Awstralia, pan ymunodd 2.2 miliwn o unigolion a mwy na 2,000 o fusnesau â’r ymgyrch. Y llynedd cymerodd cannoedd o filiynau o bobl ac adeiladau a strwythurau ran, o Big Ben a Phalas Buckingham yn Llundain i’r India Gate yn New Delhi, a hyd yn oed mor bell i ffwrdd â Thŷ Opera Sydney.
4. WWF yw un o sefydliadau cadwraethol annibynnol mwyaf y byd. Mae ganddo fwy na phum miliwn o gefnogwyr a rhwydwaith byd-eang sy’n gweithredu mewn mwy na chant o wledydd. Rydym yn gweithio i greu atebion i’r problemau amgylcheddol mwyaf difrifol mae ein planed yn eu hwynebu, er mwyn i bobl a natur allu ffynnu. Drwy ein gwaith gyda’r cyhoedd, busnesau a llywodraethau, rydym yn canolbwyntio ar ddiogelu’r byd naturiol, mynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd a newid y ffordd rydym yn byw. I gael gwybod mwy am ein gwaith, yn y gorffennol a’r presennol, ewch i www.wwf.org.uk
5. Bellach adwaenir WWF gan ei lythrennau cyntaf a logo’r panda’n unig.

blog comments powered by Disqus

Press releases