Skip to main content

Mae ymgynghoriad Llywodraeth Cymru 'Brexit a'n Tir' bellach wedi'i gau.

Ymunwch â'r frwydr am natur Cymru i gael gwybod mwy am yr ymgyrch hon, ein gwaith cadwraeth a sut y gallwch chi helpu.

Ymunwch â'r frwydr

Thumbnail

Mae angen natur arnom

Mae'r rhan fwyaf o'n hanghenion sylfaenol - aer, dŵr, bwyd - yn dibynnu ar amgylchedd iach a bywyd gwyllt sy'n ffynnu. Mae angen coed, llwyni a phlanhigion i lanhau'r llygredd o'r aer; angen nentydd ac afonydd glân i gynnal ein cyflenwad dŵr; ac mae angen priddoedd iach a phoblogaethau ffyniannus o beillwyr fel gwenyn a gloÿnnod byw i dyfu bwyd maethlon.

Mae hwn yn amser hollbwysig i lunio sut yr ydym yn defnyddio ein tir yng Nghymru. Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio ymgynghoriad ar ei gynnig ar sut y bydd ein tir yn cael ei reoli yn y dyfodol - a sut y caiff y rheolwr hwnnw ei ariannu.

Thumbnail

Mae 80% o'r tir yng Nghymru yn dir fferm

Mae beth sydd angen arnom o'n tir yn newid

Wrth i'n hinsawdd newid, bydd angen i ni ddefnyddio ein tir i storio a glanhau mwy o ddŵr, lleihau llifogydd yn ein cymunedau, glanhau ein haer llygredig a mwy. Mae digwyddiadau tywydd eithafol eisoes yn dod yn amlach ac mae'n rhaid i'n tirweddau ddod yn fwy gwydn i'n helpu ni i addasu. Drwy gael polisi defnydd tir sy'n blaenoriaethu gofalu am yr amgylchedd a defnyddio ein hadnoddau naturiol yn gynaliadwy, gallwn roi i natur yr hyn sydd angen iddo i adfer a chreu dyfodol gwyrddach, iachach a hapusach i holl bobl Cymru.

Thumbnail

Buddsoddir £330,000,000 yn ein tir bob blwyddyn

Credwn y dylai'r arian cyhoeddus hwn gael ei fuddsoddi i wneud y gorau o nwyddau cyhoeddus.


Ailosod y Polisi Amaethyddol Cyffredin


Bydd yr ymgynghoriad yn helpu i lunio'r rhaglen rheoli tir a fydd yn ailosod Polisi Amaethyddol Cyffredin yr UE (CAP).


CAP yw'r system gyfredol o ddefnyddio arian cyhoeddus i ddarparu cymorth ariannol i'n ffermwyr. Nid yw wedi cyflawni'r gorau i'r amgylchedd nac am ffermio. Mae Brexit yn rhoi cyfle inni ailosod y CAP gyda pholisi 'wedi'i wneud yng Nghymru' sy'n darparu ar gyfer ein heconomi, ein cymdeithas ac ar gyfer yr amgylchedd naturiol y maent yn dibynnu arnynt. Mae Llywodraeth Cymru yn galw hyn yn bolisi 'arian cyhoeddus ar gyfer nwyddau cyhoeddus'. Mewn termau eraill, maent yn cynnig defnyddio arian trethdalwr i gefnogi ffermwyr a rheolwyr tir i ddarparu'r nwyddau a gwasanaethau hanfodol sydd angen fod yn hapus ac iach.

Thumbnail

Ffermwyr dros natur

Rydym eisoes yn gweld enghreifftiau gwych o ffermio sy'n gyfeillgar i natur yng Nghymru.

Ond nid yw tirfeddianwyr a ffermwyr sydd wedi ceisio bod yn gyfeillgar i natur bob amser wedi cael y gefnogaeth ariannol angenrheidiol.

Gallai'r cynigion newydd newid hynny. Mae'r rhain yn canolbwyntio ar dir Cymru yn cael ei ddefnyddio i ddarparu 'nwyddau cyhoeddus' i holl bobl Cymru. Mae nwyddau cyhoeddus yn cynnwys pethau fel glanhau nentydd ac afonydd; storio carbon mewn mawnogydd er mwyn lleihau effaith newid hinsawdd; a gwella mynediad i fannau gwyllt, gwyrdd fel y gallwn ni i gyd deimlo manteision natur.

Rydym yn cefnogi'r cynigion hyn - ac mae angen eich help chi i ddangos i Lywodraeth Cymru fod pobl Cymru yn gefnogol hefyd.

Thumbnail

Sut y gallwch chi helpu

Mae ein tirwedd, ein treftadaeth yn bwysig i ni i gyd.

Y peth pwysicaf y gallwch chi ei wneud cyn 30 Hydref 2018 yw ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar Brexit a'n Tir. Rydym wedi ei gwneud yn syml i chi ymateb - gallwch ddefnyddio ein llythyr safonol a'i wneud yn bersonol i chi.

Bydd pob ymateb yn cyfrif, felly byddwch yn llais am natur a chymerwch y cyfle prin hwn i lunio dyfodol ein tir.

Ymatebwch nawr