Skip to main content

Maen nhw’n anhygoel o bwysig wrth gynnal bywyd gwyllt. Maen nhw hefyd yn helpu i wella llesiant pobl oherwydd y buddion i iechyd maen nhw’n dod â nhw a’r cyfleoedd hamdden maen nhw’n eu darparu, yn ogystal â rhoi bwyd inni ei fwyta.

Maen nhw hefyd yn bwysig i’r economi. Mae llawer o bobl yng Nghymru’n gweithio mewn swyddi sy’n uniongyrchol gysylltiedig â’n moroedd, neu mae ganddyn nhw swyddi neu maen nhw’n byw mewn cymunedau sy’n dibynnu ar y rheiny sy’n gweithio yn y môr ac o’i gwmpas.

Maen nhw’n rhan hanfodol o ecosystem Cymru.

Ond mae ein moroedd yn fwyfwy prysur, a gallai diffyg gwarchodaeth ddigonol a rheoli cydgysylltiedig greu risg na fydd ein moroedd yn gallu darparu ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol yn yr un ffordd ag y maen nhw i ni.

Felly rydym ni eisiau gwneud yn siŵr bod moroedd Cymru’n iach ac yn gynhyrchiol, a’u bod yn cael eu rheoli fel bod pawb sy’n eu defnyddio’n rhan o’r gwaith o wneud penderfyniadau yn eu cylch.

Dyna pam mae WWF yn arwain Partneriaeth y Moroedd Celtaidd.

Mae’r Moroedd Celtaidd yn cynnwys holl arfordir Cymru, yn ogystal â’r rhan sy’n ymestyn o arfordir gorllewinol Iwerddon a gweddill y Deyrnas Unedig, dyfroedd a glannau gogledd yr Alban, ac i lawr i Lydaw yng ngogledd-orllewin Ffrainc. Mae’n cynnwys rhannau o gefnfor agored Iwerydd ac aberoedd mawr fel rhai afonydd Shannon a Hafren a Merin Rheged (Solway Firth).

Maen nhw’n cynnwys amrywiaeth enfawr o gynefinoedd, yn gulforoedd, gwastadeddau llaid llanwol, fforestydd gwymon a riffiau cwrel dŵr oer sydd wedi cronni dros ganrifoedd. Maen nhw’n cynnal amrywiaeth anferth o fywyd gwyllt – o gwrelau mân a chain i forfilod enfawr.

Nod y prosiect yw dwyn ynghyd yr holl bobl sy’n gweithio yn y maes ac yn dibynnu arno, fel y bydd pawb sy’n defnyddio’r môr yn ganolog i’r gwaith o’i reoli ac yn cael cyfle i ddylanwadu ar y ffordd y caiff eu hamgylchedd morol ei reoli am flynyddoedd i ddod.

Mwy am Bartneriaeth y Moroedd Celtaidd

I gael gwybod mwy am waith morol WWF Cymru yng Nghymru, cysylltwch â Phennaeth WWF Cymru, Anne Meikle, ar ameikle@wwf.org.uk.

Was this page useful?

no

How can we improve this page? (optional)