Skip to main content

Crynodeb

Sut allwn ni ddatblygu economi Gymreig sy'n gwella bywydau pobl tra'n mynd i'r afael â phwysedd cynyddol ar adnoddau naturiol a cholled bywyd gwyllt?

Ymunwch â WWF Cymru a siaradwyr busnes i drafod ac adlewyrchu ar:

 • Adroddiad Planed Fyw WWF 2016;
 • beth all Cymru ei wneud er mwyn ymateb i'r heriau sy'n wynebu'r amgylchedd naturiol; a
 • sut all Cymru adeiladu economi gynaliadwy sy'n defnyddio adnoddau'r blaned yn effeithlon.

Noddir y digwyddiad hwn yn garedig gan Huw Irranca-Davies AC.

 

Gwybodaeth bellach

Mae adroddiad deu-flynyddol WWF, yr Adroddiad Planed Fyw, yn dangos effaith anhygoel o negyddol defnydd dynolryw ar adnoddau naturiol ar y blaned.

Oni bai y gweithredwn ar frys, gallem weld gostyngiad siomedig o 67% mewn rhywogaethau fertebrat erbyn 2020.

Mae adroddiadau diweddar fel yr Adroddiad o Gyflwr Adnoddau Naturiol ac Adroddiad Sefyllfa Byd Natur Cymru 2016 yn dangos fod y gostyngiad hwn mewn bioamrywiaeth yn digwydd yma yng Nghymru hefyd.

Trwy Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol a Deddf yr Amgylchedd, mae gan Gymru system gref i fynd i'r afael â'r her hon. Mae'n cydnabod yr angen i drawsffurfio'r economi Gymreig fel ei bod yn defnyddio adnoddau'n fwy cynaliadwy. Yna, gallwn gefnogi natur a sicrhau llesiant cenedlaethau'r dyfodol.

Nawr mae angen i ni gytuno, ar frys ac ar y cyd, sut i gyflawni hyn oll yn effeithiol.

Ymunwch â WWF Cymru a lleisiau busnes i drafod:

 • Canfyddiadau Adroddiad Planed Fyw a'r dystiolaeth o ostyngiad natur;
 • Sut dylai strategaeth am economi gynaliadwy i Gymru edrych;
 • Cefnogi busnesau Cymreig i fuddsoddi mewn arferion cynaliadwy; a
 • All ymadawiad y Deyrnas Gyfunol o'r Undeb Ewropeaidd beri cyfleoedd ar gyfer datblygu cynaliadwy?

Noddir y digwyddiad hwn yn garedig Huw Irranca-Davies AC

Siaradwyr

 • Anne Meikle

Pennaeth WWF Cymru

 • Huw Irranca-Davies AC

Aelod Cynulliad Ogwr, noddwr y digwyddiad

 • Andy Middleton

​​​​​​​Cyd-sylfaenydd a chyfarwyddwr TYF ac aelod o fwrdd Cyfoeth Naturiol Cymru

Rhannu camau ymarferol i adeiladu Cymru gynaliadwy trwy gysylltu adnoddau naturiol, llesiant, ac arfer busnes da.

 • Pat Laughlin

​​​​​​​​​​​​​​Prif Weithredwr Cyngor Busnes Datblygu Cynaliadwy’r Deyrnas Gyfunol

Pam fo rhoi gwerth ar ac adnabod defnydd ar adnoddau’n berthnasol i fusnes a datblygiad ‘teclyn Cyfalaf Naturiol’ i gefnogi busnesau

Manylion

Cynhelir y digwyddiad hwn yn Adeilad eiconig y Pierhead ym Mae Caerdydd, drws nesaf i'r Senedd.

Mae'n ddigon hawdd cyrraedd, ond os byddwch yn ansicr, ewch i wefan y Cynulliad Cenedlaethol am gyfarwyddiadau a gwybodaeth am fynediad a chyfleusterau.

Amser: 12.00-13.15

Dyddiad: Dydd Mawrth 13 Rhagfyr 2016

Darperir cinio ysgafn ar ddechrau'r digwyddiad.

RSVP i cymru@wwf.org.uk erbyn Dydd Mercher 7 Rhagfyr 2016.

Sgroliwch i lawr am fab a dolen i'n cyfeiriad e-bost er mwyn anfon RSVP.

Lleoliad

Adeilad y Pierhead, Bae Caerdydd, Caerdydd

12.00-13.15 Dydd Mawrth 13 Rhagfyr 2016

Was this page useful?

no

How can we improve this page? (optional)