Skip to main content


Canfu'r arolwg hefyd fod bron yr un nifer o bobl eisiau i holl drydan Cymru ddod o ffynonellau adnewyddadwy.

Bydd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, yn cyhoeddi ei Raglen Lywodraethu yn ystod yr wythnosau nesaf, ac mae'n debyg y bydd yn canolbwyntio ar sut y bydd Cymru'n ymaddasu i Brexit.

Mae WWF yn galw ar y Llywodraeth i beidio ô diystyru buddsoddi mewn lleihau allyriadau a mynd i'r afael ô'r newid yn yr hinsawdd.

Yn ôl y sefydliad cadwraethol, un o'r ffyrdd gorau o leihau allyriadau a chreu swyddi fyddai rhoi ar waith rhaglen effeithlonrwydd ynni fwy o faint i gartrefi.

Canfu ymchwil gan yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni a gynhaliwyd ar ran WWF Cymru yn 2015 fod angen i Lywodraeth Cymru gynyddu ei hymdrechion ym maes effeithiolrwydd ynni cartrefi er mwyn cyrraedd ei thargedau ei hun o ran lleihau allyriadau.

Mae'r sefydliad hefyd yn dweud, er mwyn i Gymru fod yn wlad fodern, carbon isel, y dylai'r rhan fwyaf o'i hynni ddod o ffynonellau adnewyddadwy.

Canfu'r arolwg o 1,000 o bobl fod:

  • 65% o bobl eisiau i Lywodraeth Cymru fuddsoddi mwy mewn gwella effeithiolrwydd ynni cartrefi ledled Cymru er mwyn lleihau allyriadau a sicrhau nad oes neb yn byw mewn cartref sy'n anodd ei wresogi.
  • 64% o bobl eisiau i Gymru gynhyrchu ei holl drydan o ffynonellau adnewyddadwy.
  • 62% o bobl eisiau i Lywodraeth Cymru wneud mwy i helpu pobl i wresogi eu cartrefi gan ddefnyddio ffynonellau ynni adnewyddadwy.
  • 59% o bobl eisiau i Lywodraeth Cymru fuddsoddi mewn prosiectau sy'n lleihau allyriadau, fel trafnidiaeth gyhoeddus a rhwydweithiau gwres fforddiadwy, er mwyn creu Cymru garbon isel.


Meddai Anne Meikle, Pennaeth WWF Cymru:

Pan gaiff Rhaglen Lywodraethu Prif Weinidog Cymru ei chyhoeddi y mis nesaf, rydyn ni'n disgwyl iddi gynnwys ymrwymiad cadarn i fynd i'r afael ô'r newid yn yr hinsawdd.

"Trwy fuddsoddi yn awr mewn sicrhau bod ein cartrefi'n addas at y dyfodol, gallwn hybu'r economi trwy greu swyddi a gwastraffu llai o ynni, ac ar yr un pryd lleihau allyriadau.

"Gall Cymru arwain y ffordd trwy fod yn genedl flaengar, glyfar a chynaliadwy, ac mae'n glir o'r arolwg hwn bod y cyhoedd eisiau i Lywodraeth Cymru achub ar y cyfle hwn."

Ychwanegodd Shea Jones, Cydlynydd Prosiect y Sefydliad Materion Cymreig, 'Re-Energising Wales':

"Mae'n bwysig eithriadol cael cefnogaeth gref gan y cyhoedd i gynhyrchu'r ynni a ddefnyddiwn o ffynonellau adnewyddadwy.

"Nid yn unig mae eisiau'r gefnogaeth honno i newid i system ynni carbon isel o ffynonellau adnewyddadwy, mae hefyd ei hangen er mwyn cyrraedd ein targedau heriol o ran y newid yn yr hinsawdd, yn ogystal ô diogelu ein ffynonellau ynni yn y dyfodol, a chruglwyth o fuddion economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol eraill.

"Yn ddiweddar mae'r Sefydliad Materion Cymreig wedi dechrau prosiect tair blynedd i ddatblygu strategaeth ynni hirdymor ymarferol i Gymru, a fydd yn ymchwilio'n fanwl i faint o ynni y bydd Cymru ei angen yn y dyfodol, a sut y gall ynni adnewyddadwy ddiwallu'r angen hwnnw erbyn 2035."

- DIWEDD -

Nodiadau i olygyddion

Ynghylch yr arolwg
Cynhaliwyd yr arolwg o 1,000 o bobl ledled Prydain gan nfpSynergy ar ran WWF ym mis Ebrill 2016.

Mae'r cwestiynau a ofynnwyd a'r cyfraddau ymateb fel y ganlyn:

 

 

 

Cyfan-swm

Cytuno'n gryf

Cytuno

Ddim yn cytuno nac yn anghytuno

Anghytuno

Anghytuno'n gryf

Cytuno'n gryf a Chytuno

Dwi'n meddwl y dylai Llywodraeth Cymru fuddsoddi mewn prosiectau sy'n lleihau allyriadau, fel trafnidiaeth gyhoeddus a rhwydweithiau gwres fforddiadwy, er mwyn creu Cymru garbon isel

1000

18%

41%

32%

6%

3%

59%

Dwi'n meddwl y dylai Llywodraeth Cymru fuddsoddi mwy mewn gwella effeithiolrwydd ynni cartrefi ledled Cymru er mwyn lleihau allyriadau newid hinsawdd a sicrhau nad oes neb yn byw mewn cartref sy'n anodd ei wresogi

1000

21%

44%

27%

5%

3%

65%

Hoffwn weld Cymru sy'n cynhyrchu ei holl drydan o'n hadnoddau adnewyddadwy toreithiog

1000

24%

40%

28%

5%

3%

64%

Dylai Llywodraeth Cymru wneud mwy i helpu pobl i wresogi eu cartrefi gan ddefnyddio ffynonellau ynni adnewyddadwy

1000

20%

42%

29%

6%

3%

62%

Dylai Llywodraeth Cymru wneud diogelu'r amgylchedd yn ganolog i bob penderfyniad mae'n ei wneud

1000

11%

32%

39%

12%

6%

43%

Nid oes gennyf ddiddordeb a fydd Llywodraeth Cymru'n buddsoddi mewn ynni adnewyddadwy ai peidio

1000

6%

13%

28%

33%

20%

19%

 

 


I gael mwy o wybodaeth cysylltwch ô:

Cerith Rhys Jones    Swyddog y Cyfryngau ac Ymgyrchoedd    WWF Cymru
cjones@wwf.org.uk +44 (0) 29 2053 8508    +44 (0) 7909 997 846