Skip to main content

Annwyl Syr/Madam, 

Ar Ebrill 1af daeth dyletswydd hanesyddol ar gyrff cyhoeddus i gyflawni datblygu cynaliadwy i rym yng Nghymru - Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol.

Mae hyn yn golygu y bydd angen i gyrff cyhoeddus yn awr, yn ogystal ô cheisio gwella lles cymdeithasol, economaidd a diwylliannol i bobl Cymru, hefyd ystyried yr effaith ar yr amgylchedd a natur a'n cyfrifoldeb i weddill y byd. Nod y newid hwn yw sicrhau y bydd cenedlaethau'r dyfodol yn gallu manteisio ar yr adnoddau a'r amgylchedd hardd rydym ni wedi cael cymaint o fudd ohonyn nhw. Yn awr mae angen i'r ystyriaethau hyn fod yn ganolog i'n gwasanaethau cyhoeddus a'r ffordd y caiff arian cyhoeddus ei wario.

Dylai'r Ddeddf hefyd olygu newidiadau i'r ffordd rydym yn gwneud penderfyniadau yng Nghymru, er enghraifft ystyried effeithiau hirdymor a chymryd camau ataliol, a'r ffordd rydym yn cydweithio ac yn cynnwys pobl.

Er budd cenedlaethau'r dyfodol rydym yn galw ar Lywodraeth nesaf Cymru i wneud y mwyaf o'r ddeddfwriaeth anhygoel hon.

Mae'r Ddeddf yn gwneud newid diwylliannol mawr yn ofynnol. Felly mae'n rhaid i Weinidogion Cymru gyflawni eu dyletswyddau newydd gyda dewrder, gweledigaeth a ffocws.

Y prawf mawr cyntaf ar y ffordd newydd o wneud pethau fydd y Rhaglen Lywodraethu newydd. Fel Cynghrair o sefydliadau yn y trydydd sector rydym yn disgwyl i'r rhaglen hon ymrwymo i gyflawni'r nodau ac egwyddorion hirdymor a nodir yn y Ddeddf. Rhaid iddi fod yn esiampl i weddill y sector cyhoeddus.

Byddwn yn dal i ddadlau dros gyflawni dibenion y Ddeddf yn effeithiol. Rydym yn galw ar bob plaid i ymrwymo i gyflawni ein nodau llesiant, ac am i'r uchelgais hwnnw fod yn brif ysgogiad i dymor nesaf y Cynulliad.

Yn gywir

Anne Meikle
Cadeirydd y Gynghrair Datblygu Cynaliadwy

Rhagor o wybodaeth am y Gynghrair yma.

Aelodau'r Gynghrair: Christian Aid, Cafod, Oxfam, WWF, Friends of the Earth Cymru, Bat Conservation Trust, Bevan Foundation, Cynnal Cymru, Disability in Wales and Africa, Fair Trade Wales, Hub Cymru Africa, Life for African Mothers, Love Zimbabwe, RSPB Cymru, Stop Climate Chaos, Tearfund, The Women's Institute (WI), Welsh Centre for International Affairs, WCVA, Butterfly Conservation Wales, Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, The Co-operative Cymru/Wales, WSPA, Keep Wales Tidy, Wildlife Trusts Wales, Bees for Development, Size of Wales, CND Cymru, One Planet Council, People Against Wylfa-B.