Skip to main content

Mae arolwg newydd yn dangos nad yw mwyafrif clir o’r cyhoedd yng Nghymru eisiau i’r Llywodraeth anghofio am natur ar ôl Brexit.

Mae’r arolwg, a gynhaliwyd gan NFP Synergy, yn dangos bod 64% yn cytuno eu bod eisiau i fesurau i warchod yr amgylchedd gael eu cryfhau pan fyddwn yn gadael yr Undeb Ewropeaidd¹.

Dywed Anne Meikle, Pennaeth WWF Cymru: “Mae natur mewn argyfwng a gyda misoedd yn unig i fynd cyn Brexit, nid yw Llywodraeth Cymru wedi pennu amserlen ynghylch pryd y bydd yn gweithredu. Rydym ni eisiau parhau i glywed su’r gwenyn a mwynhau gwylio’r llamhidyddion yn sblasio ar hyd ein glannau.

Bydd gweithredu yn awr i warchod ac adfer natur yn sicrhau y bydd rhywogaethau eiconig fel palod Sgomer a lili’r Wyddfa yma i genedlaethau’r dyfodol.”

Rhybuddiodd adroddiad diweddaraf Sefyllfa Byd Natur fod un o bob 14 rhywogaeth yng Nghymru mewn perygl o ddiflannu’n llwyr². Mae elusennau yng Nghymru – WWF Cymru, RSPB Cymru ac Ymddiriedolaethau Natur Cymru – yn galw am weithredu ar frys cyn ei bod yn rhy hwyr.

Dywed Rachel Sharp, Prif Weithredwr Ymddiriedolaethau Natur Cymru: “Mae natur wrth galon diwylliant a hanes Cymru, mae’n sail i’n diwydiannau mwyaf ac mae’n ein cynnal gyda hanfodion bywyd sef dŵr glân, aer a’r bwyd rydym yn ei fwyta.  

Ond mae’r rhan fwyaf o’r warchodaeth i’r amgylchedd yn dod o’r Undeb Ewropeaidd, felly mae angen i Lywodraeth Cymru weithredu ar fyrder i sicrhau y bydd ein deddfwriaeth amgylcheddol cystal os nad gwell ar ôl inni adael yr Undeb Ewropeaidd.”  

Daw’r alwad hon wrth i Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig Llywodraeth y DU ymgynghori ar drefniadau i’r dyfodol ar gyfer llywodraethu amgylcheddol, a chynnwys egwyddorion amgylcheddol o’r Undeb Ewropeaidd mewn cyfraith ddomestig – ond mae ei hymagwedd wedi’i beirniadu’n hallt gan ymgyrchwyr amgylcheddol. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ddeddfu ar y materion hyn i Gymru, ond ’does dim manylion wedi dod eto ynghylch sut a phryd y bydd yn gwneud hynny, na sut y bydd yn cydweithio â llywodraethau eraill y Deyrnas Unedig i sicrhau y bydd safonau uchel a rennir yn cael eu cynnal ar ôl Brexit.

-DIWEDD-

 

 

 

NODIADAU I OLYGYDDION

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â: Heini Evans, Ffôn: +44 (0) 29 20538505, E-bost: HEvans@wwf.org.uk

  1. “Mae 64% yn cytuno eu bod eisiau i fesurau i warchod yr amgylchedd gael eu cryfhau pan fyddwn yn gadael yr Undeb Ewropeaidd¹.” – arolwg CCAM NFP Synergy, Mehefin 2018.

nfpSynergy • 2-6 Tenter Ground • Spitalfields • London • E1 7NH. T: 020 7426 8888. E: insight@nfpsynergy.net

nfpSynergy is a research consultancy that aims to provide the ideas, insights and information to help non-profits thrive. We help charities track their profile and engagement amongst their key stakeholder groups through regular, syndicated surveys. We also work with charities on bespoke projects, providing a range of quantitative and qualitative research services.

 

  1. Mae mwy na 5,000 o’r rhywogaethau y gwyddys eu bod i’w cael yng Nghymru wedi cael eu hasesu gan ddefnyddio meini prawf Rhestr Goch modern. Mae 354 (7%) o’r rhain mewn perygl o ddifodiant o Brydain, yn ôl adroddiad 2016 ar Sefyllfa Byd Natur: https://www.rspb.org.uk/globalassets/downloads/documents/conservation-projects/state-of-nature/stateofnature2016_wales_english.pdf

 

WWF Cymru:

Ymunwch â’r frwydr dros Natur Cymru: https://www.wwf.org.uk/cymru/naturcymru

I gael gwybod mwy am waith WWF Cymru ewch i’n gwefan: https://www.wwf.org.uk/cymru

Dilynwch @WWFCymru ar Facebook, Twitter neu Instagram

WWF yw un o sefydliadau cadwraethol annibynnol mwyaf y byd, gyda mwy na phum miliwn o gefnogwyr a rhwydwaith byd-eang sy’n weithredol mewn mwy na chant o wledydd. Trwy ein hymwneud â’r cyhoedd, busnesau a llywodraethau, rydym yn canolbwyntio ar ddiogelu byd natur, gan greu atebion i’r problemau amgylcheddol mwyaf difrifol mae ein planed yn eu hwynebu, er mwyn i bobl a natur ffynnu.

RSPB Cymru:
Person cyswllt y cyfryngau: Natasha Yorke-Edgell, Ffôn: +44 (0) 2920 353 047, E-bost: natashayorke-edgell@rspb.org.uk
Dywedwch wrth Lywodraeth y DU bod yn rhaid iddi gryfhau ei chynigion i warchod yr amgylchedd a gweithio gyda’r cenhedloedd datganoledig fel y caiff natur ei gwarchod ar draws ffiniau https://e-activist.com/page/25754/action/1?ea.tracking.id=Campaign_with_us_webpage
Mae RSPB Cymru yn rhan o’r RSPB, yr elusen cadwraeth natur fwyaf yn y DU, sy’n ysbrydoli pawb i roi cartref i fyd natur. Gyda’n partneriaid, rydym yn gwarchod adar a bywyd gwyllt sydd dan fygythiad fel y bydd ein trefi, ein glannau a’n cefn gwlad yn llawn bywyd unwaith eto. Rydym yn chwarae rhan flaenllaw yn BirdLife International, partneriaeth fyd-eang o sefydliadau cadwraeth natur. www.rspb.org.uk

 

Ymddiriedolaethau Natur Cymru:

Person cyswllt y cyfryngau: James Byrne, Ffôn: +44 (0) 7714 982 961 jbyrne@wtwales.org

Mae Ymddiriedolaethau Natur Cymru yn credu’n angerddol bod angen i fywyd gwyllt a phrosesau naturiol gael lle i ffynnu, y tu hwnt i warchodfeydd natur dynodedig a safleoedd eraill a warchodir. Ein rhwydwaith o Ymddiriedolaethau Natur lleol yw’r sefydliad gwirfoddol mwyaf yng Nghymru sydd wedi ymroi i warchod bywyd gwyllt a mannau gwyllt. Gyda’n gilydd rydym yn rheoli 216 o warchodfeydd natur ar fwy nag 8,000 o hectarau, ac mae gennym 25,000 o aelodau.

 

Dywed Annie Smith, Rheolwr Datblygu Cynaliadwy RSPB Cymru: “Rydym yn croesawu ymrwymiad Llywodraeth Cymru i sicrhau y caiff safonau amgylcheddol eu cynnal a’u gwella ar ôl Brexit. Mae sicrhau corff llywodraethu a fydd yn gorfodi ein deddfwriaeth, fel nad oes gennym fwlch pan fyddwn yn gadael yr Undeb Ewropeaidd, yn rhan hanfodol o hynny.”

Bydd y tair elusen yn dwysáu eu hymgyrchoedd cyhoeddus yn y misoedd i ddod wrth i Brexit agosáu. Mae WWF Cymru yn annog ei gefnogwyr i ymuno â’i ymgyrch ar-lein i ‘frwydro dros natur Cymru’ ar https://www.wwf.org.uk/cymru/naturcymru