Skip to main content

26 May 2017

Rhaid i Gymru chwarae rhan fyd-eang ym maes cynaliadwyedd, medd Prif Weithredwr newydd WWF

Mae gan Gymru ran allweddol i’w chwarae yn y ffordd mae’r byd yn mynd i’r afael â’r heriau mawr y bydd ein plant a’n hwyrion yn eu hwynebu, yn ôl Prif Weithredwr newydd WWF-UK.

Cyfarfu Tanya Steele â Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, Sophie Howe, i drafod ymagwedd unigryw'r wlad at gynaliadwyedd a sut mae’n ffitio i’r darlun byd-eang.

Yn 2015, pasiodd Cynulliad Cymru gyfraith arloesol sy’n gosod dyletswydd ar gyrff cyhoeddus i gymryd anghenion cenedlaethau’r dyfodol i ystyriaeth. Daeth Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, a sefydlodd swydd Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru hefyd, yn sgil ymgyrchu gan WWF a sefydliadau eraill i sicrhau y byddai’n gryf ac yn effeithiol.

Bydd y gyfraith hon yn un o’r ffactorau allweddol a fydd yn ysgogi’r newidiadau mae eu hangen yng Nghymru i gyflawni ‘Nodau Datblygu Cynaliadwy’ y Cenhedloedd Unedig, sydd wedi’u bwriadu i roi terfyn ar dlodi, gwarchod y blaned a sicrhau ffyniant i bawb fel rhan o agenda newydd ar ddatblygu cynaliadwy. Mae gan bob nod dargedau penodol i gael eu cyrraedd dros y 15 mlynedd nesaf.

Dywedodd Tanya Steele, Prif Weithredwr WWF-UK:

“Roedd yn wirioneddol ddiddorol clywed mwy am waith Comisiynydd Cymru ac ymagwedd y wlad at ddatblygu cynaliadwy.

“Mae pobl a bywyd gwyllt o dan bwysau enfawr yn fyd-eang. Mae cysylltiad agos rhwng materion fel y newid yn yr hinsawdd, difodiant rhywogaethau a darparu’r gallu i gael bwyd a dŵr. Mae’r rhain yn broblemau anodd i’r byd – ond mae Cymru’n dangos ffyrdd y gallwn fynd i’r afael â nhw.

“Mae’n hanfodol i brofiad Cymru gael ei rannu’n fyd-eang ac rwy’n edrych ymlaen at weithio gyda Sophie Howe ac eraill i helpu Cymru i lwyddo fel cenedl gynaliadwy.”

Dywedodd Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol:

"Rydym wedi ymrwymo i drawsnewid y ffordd yr ydym yn meddwl, yn gweithio ac yn byw gyda’n gweledigaeth unigryw o lesiant cymdeithasol, diwylliannol, amgylcheddol ac economaidd.

Mae ymagwedd Cymru’n uchelgeisiol a thrwy ddysgu a rhannu ag eraill, mae gennym gyfle gwirioneddol i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i bobl a’r blaned. Mae ein deddfwriaeth newydd yn ceisio sicrhau bod y penderfyniadau a wnawn yng Nghymru’n cydnabod yr effaith gadarnhaol mae amgylchedd cydnerth sy’n hybu ac yn gwarchod bioamrywiaeth ac adnoddau naturiol yn ei chael ar iechyd a llesiant pobl yn ogystal â’n ffyniant economaidd. 

Rydym yn gobeithio y bydd yn cynnig fframwaith i wledydd eraill o gwmpas y byd ei ddilyn."

- diwedd -

I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â:Richard Nosworthy, Rheolwr Cyfathrebu WWF Cymru, ffôn: 029 20454972 / 07920 211534, e-bost: rnosworthy@wwf.org.uk

Was this page useful?

no

How can we improve this page? (optional)