Skip to main content

28 June 2016

WWF Cymru’n dathlu llwyddiant Maint Cymru

Mae cyfnod presennol ein partneriaeth ô Maint Cymru'n gorffen a nawr rydym yn dathlu llwyddiant y prosiect.

Mae gwarchod fforestydd trofannol yn hanfodol er mwyn taclo newid hinsawdd gan eu bod yn amsugno pumed o holl allyriadau CO2 dynol. Maen nhw'n gynefinoedd i llwyth o rywogaethau a bywyd gwyllt anhygoel ac maen nhw'n cefnogi miloedd o gymunedau a bywoliaethau.

Dyna pham mae Maint Cymru, sy'n gobeithio gwarchod ardal o fforest ar draws y byd yr un maint ô Chymru, wedi rhoi hyd at £30,000 y flwyddyn ers 2013 i gefnogi gwaith WWF yn Kenya ar arfordir dwyreiniol Affrica.

A nawr fod cyfnod presennol y prosiect yn gorffen, rydym yn dathlu ei lwyddiant.

Mae WWF wedi bod yn helpu i ennill statws gwarchodedig a gwell reolaeth mewn ardaloedd bioamrywiaeth pwysig mewn fforestydd arfordirol. Maer rhain yn cynnwys mannau sanctaidd yng ngogledd Kenya, sef cartrefi hynafiadol y bobl Aweer, a fforestydd Kaya'r de, sef cartrefi hynafiadol y bobl Mijikenda. Gyda chymorth WWF, mae'r grwpiau brodorol hyn yn gallu egluro i'w cyfryngau a'u llywodraeth pam fod angen gwarchod eu fforestydd.

Rydym hefyd wedi bod yn hybu'r syniad fod gan gymunedau lais yn rheolaeth yr adnoddau naturiol o'u hamgylch. Mae hynny'n helpu sicrhau fod pawb yn gallu bod yn rhan o benderfyniadau, rhannu yn eu buddion, a gweithio gyda'i gilydd i ddefnyddio'u hadnoddau naturiol yn fwy cynaliadwy.

Mae ein gwaith yn ymwneud ô helpu pobl a natur, felly rydym hefyd wedi bod y gweithio gyda chymunedau lleol a llywodraethau sirol er mwyn helpu pobl i ddefnyddio deunyddiau'r fforest yn fwy cynaliadwy. Er enghraifft, mae cymunedau yn draddodiadol wedi dibynnu'n fawr ar gerosin ac ar siarcol o ffynonellau anghynaladwy, sy'n achosi effaith negyddol ar yr amgylchedd ac ar lesiant pobl. Gyda chymorth WWF, mae marchnadoedd yn cael eu creu ar gyfer siarcol o ffynonellau cynaliadwy ac mae cymunedau'n manteisio ar ffynonellau egni glanach a mwy cynaliadwy fel egni solar a stofiau coginio sy'n tanwydd-effeithlon.

 

Beth yw pwrpas hyn oll felly? Dywed Pennaeth WWF Cymru Anne Meikle: Mae cefnogaeth pobl Cymru drwy Faint Cymru wedi helpu ein cydweithwyr yn WWF-Kenya i ddatblygu eu gwaith o helpu pobl a natur i ffynnu mewn cytgord yn fforestydd arfordirol Kenya."

Os hoffech gyfrannu at yr ymdrech, ewch i www.wwf.org.uk/maintcymru.

Cafodd gwaith tirol WWF yn Kenya arfordirol ei gefnogi gan Maint Cymru a Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol drwy Fenter Darwin a'r Adran Datblygu Rhyngwladol. Mae'r holl gynnwys a barnau a fynegwyd yn eiddo'n unig i WWF a Maint Cymru.