Skip to main content

Mae WWF Cymru yn hapus fod allyriadau nwyon ty gwydr wedi gostwng rhwng 2013 a 2014 a'n bod bellach 'nôl ar y llwybr cywir at fynd i'r afael ô'r newid yn yr hinsawdd. Ond mae angen gweithredu'n gynt er mwyn osgoi'r 2°c radd o wresogi yn ein hinsawdd y mae gwyddonwyr yn cytuno fyddai'n drychinebus.

"Mae gennym Ddeddf yr Amgylchedd yng Nghymru erbyn hyn sy'n rhoi system i ni ostwng ein hallyriadau, ond ni chaiff targedau dan y Ddeddf eu gosod tan ddiwedd 2018, sydd ddim yn ddigon buan. Mae hynny'n golygu nad oes uchelgais nac ymrwymiad clir gan Lywodraeth newydd Cymru yn y cyfamser. Mae gwyddoniaeth yn dangos, a bu i wledydd gan gynnwys y Deyrnas Gyfunol gytuno yng nghynhadledd hinsawdd y Cenhedloedd Unedig ym Mharis fis Rhagfyr diwethaf, bod angen gweithredu'n fwy, yn gynt, nawr.

"Dyna pham rydym yn galw ar Lywodraeth newydd Cymru i ailymrwymo i ostwng cyfanswm ein hallyriadau gan 40% erbyn 2020.

"Er mwyn cyrraedd y nod hwn, mae angen i'r Llywodraeth weithredu ar unwaith i ddodi rhaglenni lleihau allyriadau sylweddol ar waith. Mae ein hymchwil yn dangos y byddai pethau fel mesurau mawr i wella effeithlonrwydd egni cartrefi Cymreig nid yn unig yn gostwng allyriadau, ond hefyd yn helpu i greu swyddi a mynd i'r afael ô thlodi tanwydd.

"Rydym yn croesawu'r ffaith fod rhaglenni llywodraethau blaenorol yn y maes hwn yn peri effaith gadarnhaol ond mae'r ymchwil yn dangos bod angen i'r rhain fod llawer yn fwy. Os yw'r Llywodraeth newydd o ddifri am fynd i'r afael ô'r newid yn yr hinsawdd, rydym yn disgwyl gweld mesurau o'r fath yn y Rhaglen Lywodraethu.

- DIWEDD -

Nodiadau i olygyddion

Ynghylch WWF
WWF yw un o sefydliadau cadwraethol annibynnol mwyaf y byd, gyda mwy na phum miliwn o gefnogwyr a rhwydwaith byd-eang sy'n weithredol mewn mwy na chant o wledydd. Trwy ein hymwneud ô'r cyhoedd, busnesau a llywodraethau, rydym yn canolbwyntio ar ddiogelu byd natur, gan greu atebion i'r problemau amgylcheddol mwyaf difrifol mae ein planed yn eu hwynebu, er mwyn i bobl a natur ffynnu. Cewch wybod mwy am ein gwaith, yn y gorffennol a'r presennol ar wwf.org.uk.

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch ô:
Cerith Rhys Jones - Swyddog y Cyfryngau ac Ymgyrchoedd, WWF Cymru
cjones@wwf.org.uk | +44 (0) 29 2053 8508 | +44 (0) 7909 997 846"