Skip to main content

Dywedodd Pennaeth WWF Cymru, Anne Meikle:

Wrth i'r llywodraeth newydd ddechrau ar ei gwaith, rydym yn atgoffa Ysgrifenyddion y Cabinet a'r Gweinidogion fod ganddyn nhw gyfle euraidd i gyflawni dyfodol cynaliadwy i Gymru.

"Nid oes gan unrhyw wlad arall yn y bydd gyfraith fel Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol, felly mae angen newid trawsffurfiol ar draws y llywodraeth i wireddu ei gweledigaeth. Rhaid i Carwyn Jones arwain yr ymdrech hon yn fentrus i newid y ffordd mae llywodraeth yn meddwl ac yn gweithredu, a rhoi mwy o bwyslais ar anghenion cenedlaethau'r dyfodol yn ei holl phenderfyniadau.

"Er mwyn cyflawni'r newid diwylliant pwysig hwn ar draws llywodraeth, mae gofyn bod pob Ysgrifennydd y Cabinet a Gweinidog yn edrych yn astud iawn ar eu meysydd gwaith. Bydd yn rhaid i bob un ohonynt adnabod y pethau hynny fydd yn sbarduno newid - ac yn ei rwystro - o fewn eu hadrannau.

"Mae croeso arbennig i'r cytundeb i sefydlu Comisiwn Isadeiledd Cenedlaethol i Gymru. Er mwyn lleihau allyriadau, creu swyddi, a mynd i'r afael ô thlodi tanwydd, mae'n hanfodol bwysig fod y Comisiwn hwnnw'n sicrhau fod gan bawb yng Nghymru gartref cynnes ac ynni-effeithlon trwy ddodi ar waith raglen ôl-ffitio ar raddfa fwy, a hynny fel Blaenoriaeth Isadeiledd.

"Nid ar chwarae bach mae gwneud hwn, ond mae'n waith all ein plant a'n hwyrion ac wyresi ddim fforddio i'r llywodraeth newydd ei osgoi. Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda'r llywodraeth newydd i sicrhau fod hynny'n digwydd."

- DIWEDD -

Nodiadau i olygyddion

Ysgrifennodd Llysgennad WWF-UK a chyn-Weinidog yr Amgylchedd Jane Davidson ar flog Click on Wales yr IWA yn ddiweddar am y newid sydd ei angen ar draws llywodraeth i gyflawni cynaliadwyedd. Darllenwch ragor: http://www.clickonwales.org/2016/05/why-the-uk-cant-afford-to-lose-wale….

Darllenwch ein gofynion llawn o Lywodraeth newydd Cymru ar www.wwf.cymru/maniffesto.

Am WWF
Mae WWF yn un o sefydliadau cadwraeth annibynnol mwyaf y byd gyda mwy na phum miliwn o gefnogwyr a rhwydwaith byd-eang yn gweithredu mewn mwy na chant o wledydd. Trwy ein cysylltiad ô'r cyhoedd, busnesau a'r llywodraeth, rydym yn canolbwyntio ar ddiogelu byd natur, creu datrysiadau i'r materion amgylcheddol mwyaf difrifol sy'n wynebu ein planed, fel bod pobl a natur yn ffynnu. I wybod mwy am ein gwaith, yn y gorffennol ac ar hyn o bryd, ewch i wwf.org.uk.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ô:
Cerith Rhys Jones
Swyddog y Cyfryngau ac Ymgyrchoedd, WWF Cymru
cjones@wwf.org.uk / +44 (0) 29 2053 8508 / +44 (0) 7909 997 846"