Skip to main content

‘Cydweithiwch i warchod yr amgylchedd’; neges i’r llywodraeth a busnesau

Wrth i WWF Cymru rybuddio am golli 67% o fywyd gwyllt erbyn 2020, rhoddwyd neges i Aelodau Cynulliad ac arweinwyr busnes bod yn rhaid iddynt gydweithio i roi terfyn ar ddiraddiad amgylcheddol.

Gweithgarwch pobl yw prif achos prinhad bywyd gwyllt

Cyhoeddodd WWF ei Adroddiad Planed Fyw byd-eang ym mis Hydref. Rhybuddiodd yr adroddiad ein bod mewn perygl o weld 67% o leihad mewn rhywogaethau fertebratau erbyn diwedd y degawd hwn oni weithredir ar fyrder i leihau effaith y ddynoliaeth ar yr amgylchedd.

Canfu’r adroddiad pwysig mai gweithgarwch pobl yw prif ysgogydd bygythiadau i boblogaethau bywyd gwyllt byd-eang. Er mwyn rhoi terfyn ar ddiraddiad cynefinoedd a’r amgylchedd naturiol, dywedodd fod yn rhaid i economïau ledled y byd ddefnyddio adnoddau naturiol mewn modd mwy effeithlon a chyfrifol.

Beth mae hynny’n ei olygu yng Nghymru

Yn nigwyddiad y sefydliad cadwraethol byd-eang ‘Planed Fyw, Economi Gynaliadwy?’ yn Adeilad y Pierhead ym Mae Caerdydd heddiw, dywedodd pennaeth WWF Cymru, Anne Meikle:

“Mae Adroddiad Planed Fyw WWF wedi canfod bod ein gweithgareddau fel pobl yn achosi prinhad anhygoel ym mhoblogaethau bywyd gwyllt y byd. Mae unioni’r broblem honno’n golygu bod angen inni drawsnewid ein heconomi fel ei bod yn garbon isel ac yn defnyddio ein hadnoddau naturiol toreithiog yn effeithlon ac yn gynaliadwy.

“Trwy ein deddfwriaeth yma yng Nghymru, mae gennym system gyfreithiol i beri i’r newid hwnnw ddigwydd. Ond rydyn ni angen yn awr i Lywodraeth a busnesau Cymru weithio gyda’i gilydd, yn ogystal â gyda sefydliadau amgylcheddol, i ddatblygu economi wirioneddol gynaliadwy i Gymru.

“Ni ellir meddwl am greu’r ‘economi werdd’ ar wahân i waith datblygu economaidd ehangach y Llywodraeth, felly pwyswn ar Lywodraeth Cymru i sicrhau bod twf cynaliadwy, carbon isel, sy’n defnyddio adnoddau’n effeithlon yn ganolog i’w strategaeth datblygu economaidd.”

Noddwyd y digwyddiad gan Huw Irranca-Davies AC, a ysgrifennodd flog i WWF-UK ddoe yn nodi pam mae’r economi werdd mor hanfodol i Gymru a’r byd. Ychwanegodd Mr Irranca-Davies, sy’n aelod o Bwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig y Cynulliad:

“Mae’r ateb i’r heriau ger ein bron tu fewn ni’n hunain—i weithredu fel ceidwaid ac nid meistri’r blaned. Rhaid i Lywodraeth Cymru gydweithio â busnesau a sefydliadau amgylcheddol i gynllunio economi garbon-isel i Gymru. Mae’n her fawr, ond tra bo’r bygythiad o’r golled enfawr hon o fywyd gwyllt yn ein hwynebu, allwn ni ddim aros.

“Er enghraifft, rydym eisoes wedi cael ymrwymiad i gaffael ar bysgod a ddaw o ffynonellau cynaliadwy yn y sector cyhoeddus. Gallwn fynd ymhellach. Dylem ymrwymo i gaffael ar bren a ddaw o ffynonellau cynaliadwy hefyd.

“Mae angen gweld ymrwymiad di-sigl gan Lywodraeth Cymru a chan fusnesau i gydweithio er mwyn peri i newid trawsffurfiol yn yr economi fod yn bosibl.”

Yn ystod y digwyddiad, dywedodd Pat Laughlin, Prif Weithredwr Cyngor Busnes y Deyrnas Unedig ar gyfer Datblygu Cynaliadwy:

“Mae angen i fusnesau gydweithio er mwyn cyrraedd atebion ar gyfer yr amgylchedd naturiol. Trwy fuddsoddi mewn cyfalaf naturiol, gall busnesau ddod â gwerth ychwanegol i nhw eu hunain ac i’r economi.

“Nid yw buddsoddi mewn cyfalaf naturiol a wnelo â’r amgylchedd gwledig yn unig chwaith. Bydd 70% ohonom yn byw mewn amgylcheddau trefol erbyn 2050.”

Ychwanegodd Andy Middleton, Cyd-sylfaenydd a Chyfarwyddwr TYF ac aelod o fwrdd Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Wrth inni wynebau’r heriau hyn, mae angen i adferiad ein systemau naturiol fod yn gyflym iawn, iawn. Mae angen inni greu cymhelliad i gyflogwyr a chymunedau i wneud pethau sy’n gwneud synnwyr gwell i’r amgylchedd naturiol.

“Gallem ddechrau trwy sicrhau fod caffaeliad cyhoeddus yn helpu cyflawni amcanion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Mae maint yr her ger ein bron yn gofyn bod ein hymateb yn fwy ac yn gyflymach nag erioed.”

Nodiadau i olygyddion

Ceir lluniau o’r digwyddiad yma: https://drive.google.com/open?id=0B5LLSjwoxMa-MERMTmZhQjEzclk. Sicrhewch eich bod yn rhoi credyd yn addas.

Ynghylch WWF
WWF yw un o sefydliadau cadwraethol annibynnol mwyaf y byd, gyda mwy na phum miliwn o gefnogwyr a rhwydwaith byd-eang sy’n weithredol mewn mwy na chant o wledydd. Trwy ein hymwneud â’r cyhoedd, busnesau a llywodraethau, rydym yn canolbwyntio ar ddiogelu byd natur, gan greu atebion i’r problemau amgylcheddol mwyaf difrifol mae ein planed yn eu hwynebu, er mwyn i bobl a natur ffynnu. Cewch wybod mwy am ein gwaith, yn y gorffennol a’r presennol ar wwf.org.uk.

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â:

Cerith Rhys Jones, Swyddog y Cyfryngau ac Ymgyrchoedd, WWF Cymru - cjones@wwf.org.uk - +44 (0) 29 2053 8508 - +44 (0) 7909 997 846