Skip to main content

Responding to comments made by the Chairman of CBI Wales to BBC Wales today, Anne Meikle, Head of WWF Cymru said:

"I’m concerned to hear such negative comments from the Chairman of CBI Wales.

"The Wellbeing of Future Generations Act had broad support in its development, including from businesses who see the opportunities of a transition to a sustainable economy.

"Earlier this year, 80 leading businesses including HSBC, Tesco, Rockwool and BT wrote to the Prime Minister supporting sustainable development in the UK. We support their view that it is essential for our long-term prosperity and the wellbeing of generations to come. Sustainable development will create jobs, increase competitiveness and secure the natural resources our economy relies on.

"As the Commissioner says, the Act is intended to improve the balance between all four aspects of wellbeing – economic, social , cultural and environmental. The evidence shows we still have not got that balance right.

"The latest official reports show the poor state of nature in Wales, and the fact that we are continuing to lose species and habitats. We owe it to our children and grandchildren to put this right. Our focus now must be on effective delivery of this important Act."

 

ENDS

 

For further information, please contact:
Richard Nosworthy, tel: 029 2053 8502 / 07920 211534, email: rnosworthy@wwf.org.uk

 

 

 

Fersiwn Cymraeg isod:

 

 

 

 

Ymateb WWF i sylwadau a wnaethpwyd heddiw gan Mike Plaut, Cadeirydd CBI Cymru, am Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol

 

Dywedodd Anne Meikle, Pennaeth WWF Cymru:

“Rwy’n pryderu wrth glywed sylwadau mor negyddol gan Gadeirydd CBI Cymru.”

“Roedd cefnogaeth helaeth i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol wrth iddi gael ei datblygu, gan gynnwys oddi wrth fusnesau sy’n gweld cyfleoedd newid i economi gynaliadwy.

“Yn gynharach eleni, ysgrifennodd 80 o fusnesau blaenllaw gan gynnwys HSBC, Tesco, Rockwool a BT at y Prif Weinidog yn cefnogi datblygu cynaliadwy yn y Deyrnas Unedig. Rydym yn cefnogi eu barn ei fod yn hanfodol er ein ffyniant hirdymor a llesiant cenedlaethau’r dyfodol. Bydd datblygu cynaliadwy yn creu swyddi, yn cynyddu cystadleurwydd ac yn sicrhau’r adnoddau naturiol mae ein heconomi yn dibynnu arnyn nhw.

“Fel y dywed y Comisiynydd, bwriedir i’r Ddeddf wella’r cydbwysedd rhwng pob un o’r pedair agwedd ar lesiant – economaidd, cymdeithasol, diwylliannol ac amgylcheddol. Mae’r dystiolaeth yn dangos nad ydym ni wedi cael y cydbwysedd yn iawn eto.

“Mae’r adroddiadau swyddogol diweddaraf yn dangos cyflwr gwael natur yng Nghymru, a’r ffaith ein bod ni’n dal i golli rhywogaethau a chynefinoedd.

Mae angen inni unioni hyn er mwyn ein plant a’n hwyrion. Yn awr mae’n rhaid inni ganolbwyntio ar roi’r Ddeddf bwysig hon ar waith yn effeithiol.”

 

DIWEDD

 

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â:
Richard Nosworthy, tel: 029 20538502 / 07920 211534, ebost: rnosworthy@wwf.org.uk

Was this page useful?

no

How can we improve this page? (optional)