Skip to main content

Pan ddaeth Cynulliad Cenedlaethol Cymru i fod yn 1999, daeth Cymru’n un o'r ychydig o wledydd yn y byd oedd â dyletswydd gyfreithiol yn ymwneud â datblygu cynaliadwy.

Weithiau disgrifir datblygu cynaliadwy fel diwallu anghenion y presennol heb beryglu gallu cenedlaethau’r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion hwythau.

Dros nifer o flynyddoedd, rydym wedi bod yn gweithio i hybu datblygu cynaliadwy yng Nghymru, ac arweiniodd hyn at gynnull y Gynghrair Datblygu Cynaliadwy ychydig o flynyddoedd yn ôl.

Fel aelod o’r Gynghrair, buom yn gweithio gyda chyfreithwyr a gwleidyddion i gyflwyno cynnig ar gyfer cyfraith newydd ar ddatblygu cynaliadwy.

Arweiniodd hynny at basio Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. Mae’r Ddeddf yn peri bod datblygu cynaliadwy yn ‘brif egwyddor drefniadol i sector cyhoeddus Cymru’.

Rydym ni’n credu bod y Ddeddf yn un radical ac arloesol – a hi yw’r gyntaf o’i math yn y byd. Ar ôl iddi gael ei phasio, dywedodd un swyddog uchel o’r Cenhedloedd Unedig y gobeithiai y byddai gweddill y byd yn gwneud yfory yr hyn yr oedd Cymru’n ei wneud heddiw.

Mae’r Ddeddf yn rhoi cyfle euraid i Gymru weddnewid y ffordd yr ydym yn gwneud pethau – gwneud penderfyniadau a chyfreithiau yn y fath fodd fel eu bod yn ystyried eu heffaith ar y cenedlaethau a fydd yn ein dilyn, ac anghenion y cenedlaethau hynny.

Yn awr rydym ni’n canolbwyntio ar weithio i wneud yn siŵr y caiff y Ddeddf ei gweithredu’n iawn. Cyn yr etholiad i Gynulliad Cenedlaethol Cymru yn 2016, gosodasom ‘brofion allweddol’ ar hyn, sef:

  • Cartrefi cynnes ac ynni effeithlon i bawb;
  • Moroedd iach a chynhyrchiol;
  • Economi gynaliadwy; a
  • Newid trawsnewidiol yn y ffordd mae’r llywodraeth yn meddwl a gweithredu.

 

Mwy am Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.

Mwy am y ffordd yr ydym yn gweithio gyda Chynulliad Cenedlaethol Cymru a Llywodraeth Cymru. Link to new relevant page

I gael gwybod mwy am waith WWF Cymru ar ddatblygu cynaliadwy yng Nghymru, cysylltwch â Phennaeth WWF Cymru a Chadeirydd y Gynghrair Datblygu Cynaliadwy, Anne Meikle, ar ameikle@wwf.org.uk.