Skip to main content

ADRODDIAD CYFLWR NATUR 2019

Colled natur Cymru yn parhau

Mae bywyd gwyllt Cymru yn parhau i ddirywio yn ôl adroddiad Cyflwr Natur 2019, gyda’r canfyddiadau diweddaraf yn dangos bod un o bob chwe rhywogaeth yng Nghymru mewn perygl o ddiflannu.

Ers i fonitro gwyddonol ddechrau yn y 1970au, bu gostyngiad o 13% yn y niferoedd cyfartalog ar draws bywyd gwyllt y DU a astudiwyd.

73

Mae’r adroddiad yn datgelu, o’r 3,902 o rywogaethau a aseswyd yng Nghymru, bod 73 wedi’u colli eisoes, gydag adar fel y durtur bellach wedi mynd o awyr Cymru.

666

Mae 666 o rywogaethau eraill dan fygythiad o ddifodiant yng Nghymru.

52%

Mae nifer y gloÿnnod byw wedi gostwng 52% er 1976

3/4

Mae nifer y rhywogaethau sydd angen cynefinoedd mwy arbenigol, fel y grothell, wedi gostwng mwy na thri chwarter.

COLLED BELLACH ..

Mae mamaliaid tir Cymru hefyd yn ffynnu’n wael gyda mwy na 30% o rywogaethau mewn perygl o ddiflannu’n gyfan gwbl.

Mae rhywogaethau eiconig fel gwiwerod coch a llygod dŵr, a oedd unwaith yn gyffredin yng Nghymru, bellach wedi'u cyfyngu i ychydig o safleoedd ac o dan fygythiad gwirioneddol o ddifodiant.

ACHOSION:

Er mwyn lleihau'r effaith ar ein bywyd gwyllt, ac i helpu rhywogaethau sy'n ei chael hi'n anodd, mae angen i ni ddeall beth sy'n achosi'r dirywiad hwn.

Mae'r dystiolaeth o'r 50 mlynedd diwethaf yn dilyn patrwm tebyg i'r darlun byd-eang. Mae newidiadau yn y ffordd rydym yn rheoli ein tir ac effeithiau parhaus newid hinsawdd yn cael yr effeithiau mwyaf ar natur yng Nghymru.

Mae llygredd hefyd yn fater o bwys. Er bod allyriadau llawer o lygryddion wedi'u lleihau'n ddramatig yn ystod y degawdau diwethaf, mae llygredd yn parhau i gael effaith ddifrifol ar gynefinoedd a dyfroedd croyw sensitif y DU, ac mae bygythiadau llygryddion newydd yn parhau i ddod i'r amlwg.

DANIEL HAYHOW, AWDUR ARWEINIOL AR YR ADRODDIAD:

“Rydyn ni’n gwybod mwy am fywyd gwyllt y DU nag unrhyw wlad arall ar y blaned, a dylai’r hyn y mae’n ei ddweud wrthym wneud inni eistedd i fyny a gwrando. Mae angen i ni ymateb yn fwy brys os ydym am roi natur yn ôl lle mae'n perthyn. Rhaid i lywodraethau a'u hasiantaethau, busnesau, grwpiau cadwraeth ac unigolion barhau i weithio gyda'i gilydd i helpu i adfer ein tir a'n môr ar gyfer bywyd gwyllt a phobl mewn ffordd sy'n uchelgeisiol ac yn ysbrydoledig ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. "

“Yn yr adroddiad hwn, rydym wedi tynnu ar y data gorau sydd ar gael ar fioamrywiaeth y DU, a gynhyrchwyd gan bartneriaethau rhwng elusennau a sefydliadau cadwraeth, sefydliadau ymchwil, llywodraethau’r DU a chenedlaethol, a miloedd o wirfoddolwyr ymroddedig. Trwy weithio gyda'n gilydd y gallwn helpu natur i wella ond mae'n rhaid i'r frwydr ddwysau. "

GOBAITH

Er bod yr adroddiad yn dangos achos braw, mae lle am obaith pwyllog hefyd.

Mae'r adroddiad yn arddangos ystod eang o fentrau cadwraeth gyffrous:

Nod prosiect LIFE UE Coedwigoedd Glaw Cymru, a lansiwyd y mis diwethaf, yw amddiffyn a gwella Coed Derw Gorllewinol yr Iwerydd yng Nghymru.

Mae rhywogaethau fel adar y bwn a glöyn byw mawr glas hefyd wedi'u harbed trwy ymdrechion sefydliadau ac unigolion.

Gan adlewyrchu pryder cynyddol am yr argyfyngau hinsawdd a natur, mae cefnogaeth y cyhoedd i gadwraeth hefyd yn parhau i dyfu - gydag amser a roddwyd gan wirfoddolwyr yn cynyddu 46% er 2000.

DAN ROUSE, CADWRAETHYDD IFANC O ABERTAWE:

“Mae natur yn rhywbeth a luniodd fy mhlentyndod, a ganiataodd imi fod yn rhydd i ddefnyddio fy synnwyr o ryfeddod, ac i gael mewnwelediad i fyd rhyfeddol natur! Pobl ifanc sydd bellach yn codi'r baton i achub ein natur - rydyn ni eisoes wedi colli eosiaid yng Nghymru - pa mor hir nes iddyn nhw ddiflannu o weddill y DU? Ynghyd â galwadau iasol y gylfinir a grwnan ysgafn y durtur. ”