Skip to main content

Slade Farm - Storïau Gwlad Ein Dyfodol

Mae Slade Farm yn fferm gymysg organig ym Mro Morgannwg.

The couple walking out of cow sheds as cows return.

Fferm Slade

Mae Polly a Graeme yn ffermio darn hyfryd o dir lle mae caeau gwyrdd Bro Morgannwg yn cwrdd â’r arfordir garw. Maen nhw’n byw ac yn gweithio ar Fferm Slade gyda’u teulu ifanc, ac wedi bod yn rhedeg y fferm gymysg organig 800 erw ers dros 20 mlynedd.

Yn arglwyddiaethu uwch traeth Southerndown, mae’r fferm yn gartref i tua 150 o wartheg, 50 o foch, 500 o famogiaid ac 800 o ŵyn. Maent hefyd yn tyfu 200 erw o rawn ac erw o lysiau.

‘Mae gennym neges i’w chyfleu – y gallwn gynhyrchu bwyd maethlon o ansawdd uchel sy’n fuddiol i amgylchedd Cymru, a chysylltu pobl â’r llefydd mae eu bwyd wedi dod ohonynt.’

Polly a Graeme yw'r drydedd genhedlaeth i rentu'r fferm denant hon. Mae'r tir wedi cael ei ffermio ers o leiaf 600 mlynedd ac mae'r cwpl yn ymwybodol iawn mai dros dro y maent yn geidwaid arno; maent yn teimlo’n gryf fod ganddynt gyfrifoldeb i adael etifeddiaeth amgylcheddol gadarnhaol ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

‘Rydyn ni’n credu mai ffermio’n organig yw’r unig ffordd synhwyrol o ffermio ar gyfer yr amgylchedd ac ar gyfer ansawdd y cynnyrch, ac rydym yn ffermio’r ffordd yr ydym yn gwneud fel bod yna etifeddiaeth i’r dyfodol.’ 

Gwell wylio na ddarllen? Mae fideo ar ddiwedd y dudalen.

Rows of crops grown on the farm

Natur a Hinsawdd

Mae eu system ffermio yn seiliedig ar gynaliadwyedd. Nid ydynt yn ychwanegu mewnbynnau allanol megis gwrtaith nitrogen a phlaladdwyr i'w tir, ac maent yn bwydo eu hanifeiliaid â bwyd a gynhyrchir ar y fferm yn unig, yn hytrach na phrynu porthiant wedi'i fewnforio. Maent hefyd yn tyfu meillion yn eu glaswellt, sy'n sefydlogi nitrogen yn y pridd, ac yn gweithredu fel gwrtaith naturiol.

‘Dydyn ni ddim yn defnyddio unrhyw blaladdwyr na chwynladdwyr fel fferm organig, ac rydyn ni’n gweithio gydag arbenigwyr i ddatblygu cynefinoedd naturiol ar gyfer ein hadar ffermdir brodorol, blodau gwyllt a rhywogaethau anifeiliaid.’

Er mwyn annog adar, maen nhw'n hau'r rhan fwyaf o'u grawnfwydydd yn y gwanwyn ac yn ei gynaeafu yn yr hydref. Mae hyn wedi arwain at niferoedd mawr o ymwelwyr o adar sydd wedi’u cofrestru ar y ‘rhestr goch’ fel rhai sy’n prinhau’n sylweddol.

‘Mae'r rhan fwyaf o ffermwyr yn tyfu grawnfwydydd yn y gaeaf oherwydd ceir cnwd uwch, ond rydyn ni'n hau'r rhan fwyaf o'n rhai ni yn y gwanwyn gan ei fod yn golygu bod sofl yn y caeau i'r adar fwydo arno dros y gaeaf. Yn ein cyfrif adar diwethaf roeddem mor falch o weld dros 50 o freision melyn yn gaeafu yn un o’n hardaloedd bywyd gwyllt dynodedig.’

Mae dolydd wedi bod yn dirywio’n sylweddol ar draws y DU ers y 1930au ond mae Graeme a Polly yn gweithio i gynnal a rheoli dolydd ar eu fferm, ac mae ganddynt Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) a dolydd blodau arbennig eraill.

‘Yn ogystal â’r clytwaith o wahanol gaeau, mae gennym hefyd laswelltiroedd a dolydd ac mae’r gymysgedd hon o wahanol fathau o ffermio yn cynyddu amrywiaeth, sy’n creu cynnydd mewn trychfilod bach, sy’n creu cynnydd mewn adar bach, sy’n creu cynnydd mewn adar mawr.’

Boots lined up on Slade Farm

Cymuned

Yn ogystal â thyfu grawn i fwydo'u da byw, mae Polly a Graeme hefyd yn tyfu'r gwenith hynafol Hen Gymro, sy'n mynd i'w felino'n lleol ac yna'n cael ei werthu i bobyddion. Maen nhw hefyd yn gwerthu gwenith trwy Organic Arable yn ogystal â cheirch a enillodd wobr ‘Ceirch uwd gorau’r DU’ White’s y llynedd.

Mae hyd at 20% o'u cig eidion, cig oen a chig dafad organig a 100% o'u porc yn cael eu gwerthu trwy eu siop fferm ar y safle yn ogystal ag mewn blychau cig a ddosberthir yn fisol i'r gymuned leol. Mae gweddill y cig oen a chig eidion yn cael ei gyflenwi i archfarchnad. 
Maen nhw’n gwerthu eu llysiau trwy gynllun Amaethyddiaeth a Gefnogir gan y Gymuned (CSA), sy'n golygu eu bod yn gweithio gyda'r gymuned i ddarparu bagiau llysiau wythnosol ar gyfer y tymor tyfu.

‘Mae ein cynllun bagiau llysiau yn ffordd o ddod â’r tir, y gymuned a’r ffermwr ynghyd.’

Mae'r gymuned yn bwysig iawn i Fferm Slade ac maent yn annog cwsmeriaid sy'n gallu ei fforddio i dalu ychydig yn ychwanegol tuag at fagiau llysiau i bobl ar incwm is. Maen nhw’n gweithio gydag elusen leol sy'n dosbarthu'r bagiau llysiau hyn wrth gefnogi teuluoedd ifanc, gan ddangos iddynt sut i ddefnyddio'r llysiau. Y tymor tyfu diwethaf, darparwyd deg bag yr wythnos i bobl a allai fel arall wynebu rhwystrau rhag cael gafael ar gynnyrch ffres a chymryd rhan.

Fel ffordd arall o gysylltu â’r gymuned, mae Polly a Graeme yn cynnal ymweliadau fferm o bum ysgol gynradd yn y Barri gan roi cyfle i blant ddysgu am ffermio ac i ddarganfod mwy ynglŷn ag o ble y daw eu bwyd. Ymhlith pethau eraill, mae'r plant wedi dysgu am dail a phwysigrwydd planhigion codlysol ar gyfer sefydlogi nitrogen, yn ogystal â hwsmonaeth anifeiliaid.

‘Rydym wir yn ceisio ymgysylltu â phlant a’u cael i ddeall sut mae ffermio’n gweithio gan fod cymaint o ddatgysylltiad enfawr rhwng cymunedau a ffermio, ac rydym yn ceisio datrys hynny gydag ymweliadau â ffermydd.’