Skip to main content

Mae darn o dir sy’n cyfateb i 40% o faint Cymru yn cael ei ddefnyddio mewn gwledydd tramor i dyfu llond llaw o nwyddau sy’n cael eu mewnforio i Gymru  

Mae’r hyn rydym ni’n ei wneud, yma yng Nghymru, yn cael effaith drychinebus ar goedwigoedd a chynefinoedd hanfodol y byd.  

Mae 30% o’r tir hwn, a ddefnyddir i dyfu nwyddau fel palmwydd, soia a chig eidion sy’n cael eu mewnforio i Gymru, mewn gwledydd sydd â risg neu risg uchel o ddatgoedwigo, colli cynefinoedd a chamfanteisio cymdeithasol.  

Yn llawer o’r gwledydd hyn mae hawliau’r bobl frodorol yn cael eu tramgwyddo, mae pobl gan gynnwys plant yn cael eu gorfodi i lafurio, ac mae cynefinoedd bywyd gwyllt gwerthfawr yn cael eu dinistrio er mwyn creu nwyddau sy'n cael eu hanfon i Gymru.   

Mae’r atebion gennym ni

 Trwy gymryd camau i fynd i’r afael â’n hôl troed amgylcheddol mewn gwledydd tramor gallwn chwarae ein rhan yn y gwaith o fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd a natur byd-eang. Mae coedwigoedd a chynefinoedd byd-eang nid yn unig yn darparu cartref anadnewyddadwy i bobl frodorol a chymunedau a bywyd gwyllt lleol, maent hefyd yn chwarae rhan hollbwysig yn iechyd ein planed a’i goroesiad yn y dyfodol.   

Yn ffodus, os gweithredwn yn awr, gallwn warchod y coedwigoedd a chynefinoedd gwerthfawr hyn sy’n hollbwysig o ran cadw cynhesu byd-eang i 1.5C.   

Rhaid inni sicrhau bod y Senedd yn deall yn iawn fod yn rhaid i Gymru beidio â chyfrannu at ddinistrio coedwigoedd a chynefinoedd gwerthfawr y blaned o hyn ymlaen.   

Y ffordd fydd yn cael yr effaith fwyaf yw dweud wrth eich Aelod o’r Senedd eich bod chi eisiau i Lywodraeth Cymru weithredu ar frys i wneud popeth o fewn ei gallu, i ddileu datgoedwigo, colli cynefinoedd a chamfanteisio cymdeithasol o gadwyni cyflenwi Cymru trwy alw arni i: 

 • Fynd i’r afael â’n hol troed tramor byd-eang trwy gyfri am ac adrodd ar yr allyriadau carbon sylweddol  a achosir gan Gymru tramor o ganlyniad i’r datgoedwigo a cholli cynefinoedd sy’n gysylltiedig â mewnforio nwyddau i Gymru. 
 • Ei gwneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus yng Nghymru sicrhau nad yw’r cynhyrchion a brynant yn cyfrannu at ddatgoedwigo, colli cynefinoedd a chamfanteisio cymdeithasol mewn gwledydd tramor  
 • Cynorthwyo ffermwyr yng Nghymru i fabwysiadu dulliau ffermio adferol sy’n ystyriol o natur a’r hinsawdd i ddileu soia a phalmwydd mewn bwyd da byw sy’n gysylltiedig â cholli cynefinoedd mewn gwledydd tramor  
 • Llunio polisi’r llywodraeth fel ei fod yn ysgogi ac yn gwobrwyo cadwyni cyflenwi lleol a chynaliadwy Ffermio a Physgota o’r Pridd a’r Môr i’r Plât   
 • Ei gwneud yn ofynnol i fusnesau leihau eu hôl troed amgylcheddol tramor trwy ymrwymo i gadwyni cyflenwi mwy cynaliadwy a chydnerth er mwyn bod yn gymwys i gael grantiau gan y llywodraeth  
 • Cefnogi prosiectau rhyngwladol sydd â’r nod o ddiogelu ac adfer coedwigoedd y byd.   
 • Gweithio gyda Llywodraeth y DU i sicrhau bod cytundebau masnach newydd yn gwarantu safonau amgylcheddol a chymdeithasol uchel.  
 • Current Cael hyd i’ch AS
 • Beth hoffech chi ddweud?
 • Adolygu eich neges
 • Bron yna
 • Gorffen


Byddwn yn cynnwys eich cyfeiriad yn eich ebost i’ch Aelod Senedd lleol iddyn nhw gael gwybod eich bod yn byw yn eu etholaeth. Gallwch nodi eich dewisiadau marchnata ar ddiwedd y ffurflen hon

Your Address