Skip to main content

Mae Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 yn ei gwneud yn ofynnol i’r Llywodraeth osod targedau newydd ar gyfer lleihau allyriadau erbyn diwedd 2018, ac rydym ni’n gweithio i gadw’r uchelgais yn uchel. Rydym yn gofyn iddynt gadw eu targed o leihau allyriadau gan 40% erbyn 2020 ac i gyflwyno cynllun i wneud hynny drwy eu Rhaglen Lywodraethu.

Rydym ni angen arweiniad pendant gan y llywodraeth i gwtogi ar yr allyriadau niweidiol sy’n achosi’r newid yn yr hinsawdd. Bydd hynny’n helpu i wneud ein heconomi’n gynaliadwy a chreu swyddi da i’n cymunedau, yn darparu cartrefi ar gyfer y dyfodol, ac yn helpu i warchod ein hadnoddau naturiol. Bydd yn gwneud ein gwlad yn addas i genedlaethau’r dyfodol.

Canfu ymchwil a wnaethpwyd ar ein rhan gan yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni yn 2015 fod y sector preswyl – hynny yw, y cartrefi yr ydym ni’n byw ynddyn nhw – yn gyfrifol am lawer o allyriadau, a bod y rhan fwyaf o’r lleihad yn yr allyriadau o'n cartrefi yn dod o raglenni gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig yn hytrach na Llywodraeth Cymru.

Felly cyn yr etholiad i Gynulliad Cenedlaethol Cymru yn 2016, un o’n ‘profion allweddol’ i’r Llywodraeth newydd oedd iddi roi ar waith raglen effeithlonrwydd ynni llawer iawn fwy o faint i gartrefi.

Ein gweledigaeth yw rhaglen o fuddsoddi ar raddfa fawr iawn, dros nifer o flynyddoedd, i godi pob cartref yng Nghymru i Fand C o leiaf ar y raddfa effeithlonrwydd ynni. Mae ymchwil yn awgrymu y byddai hyn nid yn unig yn cwtogi ar allyriadau, ond hefyd yn helpu i fynd i’r afael â thlodi tanwydd ac yn creu swyddi cynaliadwy.

Mae bod yn wlad wirioneddol gynaliadwy, fel sy’n ofynnol gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, yn golygu bod yn garbon isel ac yn effeithiol gyda’n hadnoddau. Felly yn ogystal â gwneud ein cartrefi’n fwy ynni effeithlon, mae’n bwysig hefyd inni ddod o hyd i ffyrdd o leihau faint o ynni rydym ni’n ei ddefnyddio – a’i wastraffu. 

Mewn gwirionedd, mae dadansoddiad o’r ffordd mae allyriadau Cymru wedi cael eu cwtogi rhwng 1990 a 2014 yn dangos bod angen i Lywodraeth Cymru, er mwyn cyrraedd targed 2020, weithredu yn awr i sicrhau ein bod yn defnyddio mwy o ynni adnewyddadwy, a chyfyngu ar yr allyriadau o drafnidiaeth, amaethyddiaeth, diwydiant a busnesau.

I gael mwy o wybodaeth am waith ar y newid yn yr hinsawdd yng Nghymru, cysylltwch â Swyddog Polisi a Dadleuaeth WWF Cymru, Jessica McQuade, ar jmcquade@wwf.org.uk